แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม.pdf
 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.pdf
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม .pdf
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.pdf
 5. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม.pdf
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว.pdf
 7. ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf
 8. ส่วนที่ 2สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ อบต.น้ำพี้ .pdf
 9. ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา.pdf
 10. ส่วนที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา.pdf
 11. ส่วนที่ 5บัญชีสรุปโครงการพัฒนา.pdf

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

     ส่วนที่ 1 บทนำ

     ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

     ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

     ส่วนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา

     ส่วนที่ 6 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล