ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง ให้ยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561

{pdf=ket.pdf|500|300|pdfjs}