องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน (พ.ศ.2560-2562) ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน (พ.ศ.2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559  ในวันที่ 9  มกราคม  2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์