องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน (พ.ศ.2560-2562) ระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านเพิ่มเติม: โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี/แผนชุมชน (พ.ศ.2560-2562)

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559  ในวันที่ 9  มกราคม  2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12สิงหาคม 2558 เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้พสกนิกรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีโอกาสร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป“

 
อ่านเพิ่มเติม: bike for Mom

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

นายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลน้ำพี้ ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา