ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

{pdf=123.pdf|500|300|pdfjs}

Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” เป็นกิจกรรมตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12สิงหาคม 2558 เป็นกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้พสกนิกรในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศมีโอกาสร่วมกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 58 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป“

 
อ่านเพิ่มเติม: bike for Mom

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ได้ดำเนินโครงการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในตำบลน้ำพี้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2558
โดยได้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้มายื่นขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

 

นายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลน้ำพี้ ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา