องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ได้ดำเนินโครงการให้บริการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในตำบลน้ำพี้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2558
โดยได้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ที่ได้มายื่นขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้