งานพัสดุ

1. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี (ผด.2)

    - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

    - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)

    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวด 1)

    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวด 2)

    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวด 3)

    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (งวด 1)

3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5, ผด.6)

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.6) (งวดที่ 2)

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ผด.5)

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ผด.6) (งวดที่ 1)

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน ตุลาคม 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560

5. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)

    - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

    - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

6. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 4)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 1) 

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาส 2)

    - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการก่อสร้างหอประชุมฯ)

    - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ)

    - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

งานทะเบียนทรัพย์สิน

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559

2. การนำผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2560

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page