1. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี (ผด.2)

    - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)

    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวด 1)

    - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (งวด 2)

3. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5, ผด.6)

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1)

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน ตุลาคม 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559

    - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

5. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)

    - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

6. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามแบบ คตง.)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 1)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 2)

    - แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page