1. ารขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล
 3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 4. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
 5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูล
 6. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 7. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณี ลจป. ผู้รับบำเหน็จถึงแก่กรรม)
 8. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน ลจป.
 9. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณี ลจป. ถึงแก่กรรม)
 10. การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของ ลจป.หรือ ลชค.
 11. การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี ลจป. ถึงแก่กรรม)
 12. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลจป.
 13. การโฆษณาด้วยการปิด
 14. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)
 15. การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ)
 16. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
 17. การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
 18. การชำระภาษีป้าย
 19. การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 20. เบี้ยความพิการ
 21. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
 22. บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page