กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
เร่งรัดบันทึกข้อมูลที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเตรียมความพร้อมรองรับข้อมูลรูปแปลงที่ดิน Shape file จากกรมที่ดิน  [ 11 ก.พ. 2562 ]   
 
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS รุ่นที่ 9 และ 10  [ 11 ก.พ. 2562 ]   
 
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.พ. 2562 ]   
 
การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ก.พ. 2562 ]   
 
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี 5 ส  [ 11 ก.พ. 2562 ]   
 
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ประจำปี 2562  [ 11 ก.พ. 2562 ]   
 
ขอข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด  [ 7 ก.พ. 2562 ]   
 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  [ 7 ก.พ. 2562 ]   
 
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรแกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.พ. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 543