กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  [ 6 ก.พ. 2562 ]   
 
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน สมศ.  [ 6 ก.พ. 2562 ]   
 
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 6 ก.พ. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท ด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ LTAX GIS เพื่อรองรับกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 6 ก.พ. 2562 ]   
 
ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น  [ 5 ก.พ. 2562 ]   
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อและใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 5 ก.พ. 2562 ]   
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  [ 5 ก.พ. 2562 ]   
 
ประกาศผลการตัดสินรางวัลโครงการ Thailand Rabies Awards 2018  [ 4 ก.พ. 2562 ]   
 
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  [ 4 ก.พ. 2562 ]   
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 543