สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์

          องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพี้  เลขที่ 109 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์  อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน  ระยะทางประมาณ17กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดต่อ  กับตำบลต่างๆ ดังนี้ คือ

           ทิศเหนือ          ติดต่อกับ        ตำบลแสนตอ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

           ทิศใต้               ติดต่อกับ        ตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ        ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ และ

                                                          ตำบลถ้ำฉลอง  อำเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์

           ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ        ตำบลคุ้งตะเภาและตำบลผาจุก  อำเภอเมือง 

                                                          จังหวัดอุตรดิตถ์

2.  เนื้อที่ 

          เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  โดยประมาณมี  67.20 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  42,000 ไร่  พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ  23,518  ไร่

3. ภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ  สำหรับทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่   มีภูเขาน้อยใหญ่เป็นบางพื้นที่ มีพื้นที่ป่าไม้เป็นบางส่วนครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่  2 และหมู่ที่ 7  และมีลำห้วยผ่านหลายสาย  เช่น ห้วยพี้ ห้วยทับแตก ห้วยปอบ  ห้วยปลาดุก  ในฤดูแล้งลำห้วยต่างๆ ที่ไหลผ่านจะแห้งขอด ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรกรรม ซึ่งเป็นปัญหาต่อราษฎรในตำบลน้ำพี้ ทุกๆ ปี

4.  จำนวนหมู่บ้าน

        -  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน  9 หมู่บ้าน  ได้แก่


หมู่ที่

ชื่อชุมชน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อประธานชุมชน

ชาย

หญิง

รวม

1

น้ำพี้

240

256

496

178

นายแฉล้ม  แดงสด

2

น้ำพี้

332

404

736

279

นางสุรางค์   บุญมีรักษ์

3

น้ำพี้

243

264

507

164

นายเฉลียว  มีแก้วแกม

4

น้ำพี้

320

316

636

195

นายณเรณ  สีนวนดำ

5

ห้วยปลาดุก

438

414

852

286

นายดำรงศักดิ์  แก้วบุตร

6

หนองหิน

249

240

489

185

นายวีระชัย   ช่างหิรัญ

7

ป่าไม้เนินสะอาด

379

362

741

234

นายมนูญ  คำบุญมา

8

ปากห้วยสัก

293

342

635

191

นายมานิตย์  ทองธรรมชาติ

9

น้ำพี้

244

250

494

176

นายรอด  เรียงสา

รวม

2,738

2,848

5,586

1,888


          -  จำนวนประชากร (ข้อมูล  เดือนมกราคม   พ.ศ. 2559)


5. เศรษฐกิจ

        - อาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่  ทำนา  รองลงมาคือ การทำไร่  ส่วนใหญ่จะเป็นไร่อ้อย   เลี้ยงสัตว์  เช่น เลี้ยงโค  เลี้ยงสุกร   และมีอาชีพรับจ้างทั่วไป (ประเภทรับจ้างรายวัน)  อาชีพค้าขาย  มีบางส่วนรับราชการ  มีการประกอบอาชีพเสริม คือการทำดาบเหล็กน้ำพี้  และผลิตภัณฑ์จากแร่เหล็กน้ำพี้  เช่นลูกประคำ,ต้นเงินต้นทองพระพุทธรูป และพวงกุญแจ  ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลน้ำพี้ ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์ รายละเอียดการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  จำแนกตามครัวเรือนทั้งตำบล  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว มีประมาณร้อยละ 31.67  ของจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลโดยแบ่งออกเป็น

                   1.  อาชีพรับจ้าง  ประมาณร้อยละ  12.12

                   2.  อาชีพค้าขาย  ประมาณร้อยละ   7.55

                   ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพขึ้นไป ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ  80.33  ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

       - หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

                   -  ธนาคาร                                     -         แห่ง

                   -  โรงแรม                                     -         แห่ง

                   -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                     10      แห่ง

                   -  โรงงานอุตสาหกรรม                 1       แห่ง

                   -  โรงสี                                        10      แห่ง

                   -  ร้านค้าชุมชน                            -        แห่ง

                   -  ร้านค้าทั่วไป                            140    แห่ง

                   -  โรงฆ่าสัตว์                               1        แห่ง

                   -  จำนวนสถานที่ท่องเที่ยว         1        แห่ง(พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้)


6.  สภาพทางสังคม


        การศึกษา

                   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               1        แห่ง

                   2. โรงเรียนประถมศึกษา           3        แห่ง

                   3. โรงเรียนมัธยมศึกษา            1        แห่ง

                                   รายละเอียดการศึกษา


ชื่อโรงเรียน

หมู่ที่ตั้ง

ประเภทโรงเรียน

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้เนินสะอาด

2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่214

1

ประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษา

3. โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

5

ประถมศึกษา

4. โรงเรียนบ้านหนองหิน

6

ประถมศึกษา


                                   รายละเอียดสถาบันและองค์กรทางศาสนา


ชื่อ

ที่ตั้ง

1. ศาลเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้

หมู่ที่  9  บ้านน้ำพี้

2. วัดน้ำพี้

หมู่ที่  2  บ้านน้ำพี้

3. วัดห้วยปลาดุก

หมู่ที่  5  บ้านห้วยปลาดุก

4. วัดหนองหิน

หมู่ที่  6  บ้านหนองหิน

5. วัดน้ำแต้ม

หมู่ที่  7  บ้านป่าไม้เนินสะอาด 


วัฒนธรรม

                ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ

                   1. พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้ (บ่อพระแสง บ่อพระขรรค์)

                   2. งานนมัสการพระพุทธบาทสีฟัน

                   3. งานสลากภัต

           สาธารณสุข

                   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ         1        แห่ง

                   สถานพยาบาลเอกชน                  4        แห่ง

                   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                -         แห่ง

                   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ       ร้อยละ  100

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   สถานีตำรวจ                           -        แห่ง

                   ที่พักสายตรวจ                       1        แห่ง (หน่วยบริการประชาชนตำบลน้ำพี้)

                   สถานีดับเพลิง                        -        แห่ง


 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page