คำแถลงนโยบาย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

****************

เรียน ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เคารพ

          กระผมนายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ก่อนที่กระผมจะได้แถลงนโยบายก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกฎหมายนั้น กระผมขอแนะนำทีมงานผู้บริหารให้กับทุกท่านได้รู้จัก

          คนที่ 1 นางสาวภานิชา  นาคเลี้ยง          รองนายก  คนที่ 1

          คนที่ 2 นายภิศิษฐ์        วงศ์ทอง          รองนายก  คนที่ 2

          คนที่ 3 นายสงการณ์      ศรีเนตร           เลขานุการนายก

วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร   ให้ความสำคัญกับการบริหารทุกระดับชั้นในการเป็นองค์กรหลักของท้องถิ่น

ท่านประธานสภาที่เคารพ

        ตามที่ได้มีการประกาศรับรองและแต่งตั้งให้กระผม นายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ตามประกาศ  วันที่  12   พฤศจิกายน  2556  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น

          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อที่ประชุมร่วมกันของสภาเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์  ยุทธศาสตร์  และนโยบายของคณะผู้บริหาร  ที่มุ่งมั่นที่จะสร้างเสถียรภาพความกินดี  อยู่ดี และความสามัคคีปรองดองของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำพี้

ท่านประธานสภาที่เคารพ

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่า  ตำบลน้ำพี้ของเราอยู่ระหว่างการร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาไปสู่ความ กินดีอยู่ดี  ในปัจจุบันพบว่า  ยังประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร  ด้านความรู้ต่อการประกอบอาชีพ  ปัญหาสังคม  และการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบ  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพี้จึงได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและแนวทางการดำเนินงาน  ที่สำคัญ  ดังต่อไปนี้

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ

          1.1 สำรวจและศึกษาวิจัย  การหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อให้เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค ตลอดทั้งปีครอบคลุมทั้งตำบล

           1.2 สำรวจศึกษาและออกแบบสร้างแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนขนาดใหญ่  ส่งเสริมคลองชลประทานเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั้งตำบล

     2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

           2.1 ด้านการคมนาคม  พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สู่ตลาดให้มี

ความสะดวกและรวดเร็ว  ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

           2.2 ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างครอบคลุมทั้งตำบล

     3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

           3.1 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา  และนันทนาการ   

           3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  1.    3.4 ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนตำบลน้ำพี้       
  2.          
  3.  
  4.          
  5.                                                                                                        3.5 จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส                                                                       

            3.6 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั้งตำบล

 

       4. ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

           4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง

           4.2 จัดการศึกษาระชั้นอนุบาลก่อนประถมวัย

           4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  เรียนรู้ภาษา  สู่ประชาคมอาเซียน

           4.4 ส่งเสริมสนับสนุน  อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

        5. ด้านสาธารณสุข

            5.1 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน                                                                                                    

            5.2 ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)                                                                                            

            5.3 ป้องกันโรค  และควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรคไข้เลือดออก และอื่น ๆ                                                               5.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ                                                                          

            5.5 สนับสนุนสถานีอนามัย  หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

       6. ด้านการเกษตร

            6.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การลดต้นทุนทางการเกษตร                                                                                  

            6.2 ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์  หรือวิสาหกิจชุมชน  ในรูปแบบการรวมกลุ่ม

       7. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

            7.1 ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้                                                                                                            

            7.2 ส่งเสริมประชาชนภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่                                                                            

            7.3 สร้างสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่                                                                        

            7.4 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ  และวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

       8. ด้านบริหารและการจัดการ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

           8.1 พัฒนาบุคลากรให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนทุกระดับชั้น                                                                      

           8.2 การบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                  

           8.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  โครงการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                 

           8.4 ชี้แจงรายรับรายจ่ายให้ประชาชนทราบ  อย่างน้อย  ปีละ  2  ครั้ง                                                                      

           8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังในการประชุมสภา                                                                                            

           8.6 เผยแพร่ประชาธิปไตยและข่าวสาร  การบริหารงานให้ประชาชนและเยาวชน  บุคคลทั่วไป  รับทราบโดยทั่วถึงกัน                          8.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น

        9. ด้านเศรษฐกิจ

             9.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ภายในชุมชน                                                                              

             9.2 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน  สินค้าพื้นเมือง  สินค้า OTOP                                                                             

                  9.3 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้  และแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลน้ำพี้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

             กระผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  จึงขอกล่าวความจำเป็นในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาควบคู่กับนโยบาย  ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ตั้งแต่ปี  2556 – 2560 ซึ่งตาม   แผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ รัฐบาลจะต้องอุดหนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  เรื่อย ๆ ถึง 35  เปอร์เซ็นต์  ของงบประมาณแผ่นดินทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีงบประมาณในการพัฒนามากขึ้น  จึงต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

          ดังนั้นกระผม ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  จะขอกล่าวเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  ที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน  และปรับปรุงให้เป็นหน่วยงานที่มีความสามารถบริหารจัดการที่ดีเท่ากับหน่วยงานอื่นๆ  โดยคำนึงถึงประชาชนในพื้นที่  ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ให้มีความเท่าเทียมกัน  ไม่แยกชนชั้นวรรณะ  รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  และตรวจสอบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ฝ่ายบริหาร และพนักงานส่วนตำบลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  กระผมขอเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารงานในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

            การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้องใช้หลักการบริหาร  คือ  การวางแผนงานการบริหารจัดการองค์กร   การจัดการงานบุคคลากร   การประสานงาน  การประเมินผล  และบริหารงบประมาณเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  สามารถดำเนินงานตามกฎระเบียบ    กฎหมาย  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสูงสุด  โดยเริ่มจากพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ซึ่งจะต้องปรับวิสัยทัศน์  ดังนี้

            1. กำหนดมาตรฐานของการบริการประชาชน  โดยถือว่าประชาชน  เสมือนนายจ้าง  การบริการต้องเข้าถึงตรงจุดถูกต้อง  รวดเร็ว

            2. พนักงานส่วนตำบลต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างสมบูรณ์  และถูกต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย  เกี่ยวกับลักษณะของงานว่ามีวิธีการดำเนินงานอย่างไร  ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่  ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  และได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงเพียงใด

            3. พนักงานในองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีอัธยาศัยที่ดี  พร้อมบริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา  โดยให้พนักงานส่วนตำบลติดป้ายชื่อของตนเองไว้ตลอดเวลาราชการ  และทำงานโดยถือว่าประชาชนทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในงานบริการสาธารณะ

            4. พนักงานส่วนตำบลต้องให้ความสนใจอย่างจริงจังโดยทันที  การแก้ไขสิ่งผิดพลาด  ถ้าเกิดการผิดพลาดในการให้บริการ  โดยยอมรับความผิดพลาดนั้น  ไม่โทษประชาชน  และให้คำอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดพลาด  พร้อมทั้งรีบดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดพลาดโดยเร็ว  และรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว

            5. การบริการสาธารณะต้องมีประสิทธิภาพและประหยัดโดยคำนึงถึงข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรของหน่วยงาน

            6. เมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบล  จะต้องหาตัวผู้กระทำผิดโดยเร็วและชี้แจงกับประชาชนให้ได้รับทราบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนารายได้

             การพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ซึ่งแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องนำหลักการพัฒนารายได้ไปปรับปรุง  เพื่อให้การเงินการคลังของตนเอง  มีเพียงพอในการใช้จ่าย  ดังนั้นกระผมจึงให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง  โดยเสนอการจัดเก็บรายได้  ดังนี้

             1. พนักงานส่วนการคลัง  เข้าร่วมรับการอบรมและเรียนรู้ระเบียบการเงินการคลังให้เป็นปัจจุบัน

             2. จัดทำแผนที่ภาษี  เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและควบคุม

             3. ลดขั้นตอนในการจัดเก็บ  หรือการบริหารการจัดเก็บ  อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  เช่น  ออกจัดเก็บตามบ้าน  หรือเป็นการให้บริการเคลื่อนที่

             4. จัดเก็บด้วยความโปร่งใส  มีเหตุผล  สามารถจะอธิบายให้ผู้ชำระภาษีได้อย่างชัดเจน

             5. มีการปรับปรุงหรือประเมินเป็นระยะ  เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน

             6.จัดทำกิจการพาณิชย์  ที่องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ประโยชน์แต่ลงทุนต่ำ  เช่น  การจัดทำตลาดสด เป็นต้น

             7. องค์การบริหารส่วนตำบล  ออกข้อบัญญัติตำบลที่เกี่ยวข้องแต่ไม่กระทบต่อประชาชน  เช่น  ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขปี  พ.ศ. 2535

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาบุคลากร

             การบริหารในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล  จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในตำบลน้ำพี้   ได้นั้น ทั้งฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล ต้องมีการพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  มีทัศนะคติที่ดีต่อ การบริการประชาชน 

            1. เปิดโอกาสให้กับพนักงานส่วนตำบล  ได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายในการทำงาน  

            2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับ  

       3. เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนตำบลได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่

            4. สร้างความเสมอภาคในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย

            5. การพิจารณาความดีความชอบขึ้นอยู่กับผลงานโดยผ่านระบบการประเมินผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

            การบริหารงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   โดยเปิดเผยข้อมูลในการบริหารงานส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน  แผนและนโยบายของตำบลน้ำพี้จะต้องผ่านความเห็นชอบ  ประชาคมหมู่บ้าน  และตำบล

            1. ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิก  และนายกฯ  ที่มาจากการเลือกตั้ง  รวมถึงพนักงานส่วนตำบล ให้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่

            2. ให้ประชาชนตรวจสอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ตรงกับปัญหาความต้องการของประชาชนหรือไม่

            3. ให้ประชาชนตรวจสอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่ามีการใช้จ่ายไปทำอะไรบ้าง

            4. ให้ประชาชนตรวจสอบติดตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าถูกต้องโปร่ง  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนหรือไม่

            5. ให้ประชาชนมีสิทธิคัดค้านข้อบัญญัติหรือมติขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

      6. ให้ประชาชนแจ้งประธานสภาหรือนายอำเภอ  เมื่อพบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่โปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชน  ทำให้การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปอย่างโปร่งใส  ไม่มีการทุจริต  และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  และประชาชนได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่  และบริการที่ดี  นอกจากนี้ท้องถิ่น  มีความสำนึกรับผิดชอบต่อประชาชนมุ่งพัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่น

 สรุป

                 ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาตำบลน้ำพี้ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน  นโยบายที่ได้แถลงมาทั้งหมดนั้นวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  ซึ่งจะต้องดำเนินการตามปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่และบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดและต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  กระผมได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพื่อให้ทำหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน  ท่านทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้เช่นเดียวกัน  กระผมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ล้วนแต่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน  หน้าที่ของพวกเรา  คือ  ร่วมแรงร่วมใจผลักดันนโยบายให้เป็นจริง  โดยมีข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชนทุกคนเป็นกำลังสำคัญ  กระผมคนเดียวไม่สามารถทำอะไรได้มากนักแต่ด้วยความสามัคคีการระดมความคิดของพวกเรา  กระผมมั่นใจว่านโยบายทั้งหมดจะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลน้ำพี้ได้อย่างแท้จริง

        ท้ายนี้กระผมขอตั้งปณิธานว่าจะตั้งใจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้  ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ยุติธรรมตามระเบียบกฎหมาย   เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลน้ำพี้อย่างแท้จริง

                                                             นายดำเนิน  อินทะเรืองรุ่ง

                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page