กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นายวินัย กุลทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอรสา วัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุขหรรษา เหล่าหมวด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางพรชนก ครุธแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ นิติการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานช่างประปา


นายนิรันด์ คำสด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า