กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ รุ่นที่ 11 - 15  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
การพิมพ์ชื่อผิดพลาดคลาดเคลื่อน การเปลี่ยนชื่อ และการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
แนวทางการรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 มี.ค. 2562 ]    
 
การขับเคลื่อนหลังสูตรด้านทุจริตศึกษา Anti-Corruption Education  [ 18 มี.ค. 2562 ]    
 
แจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีทราบอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและประสานความร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 546