กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  [ 15 พ.ค. 2562 ]    
 
ขอเชิญบุคลากรและขอความอนุเคราะห์ประสานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เข้าร่วมอบรม  [ 15 พ.ค. 2562 ]    
 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี พ.ศ.2562 - 2567  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
หนังสือถึงนายก ท้องถิ่น.จ.อุตรดิตถ์7-9.6.62  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 555