กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
การกำหนดชื่อและรหัสบัญชีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 17 เม.ย. 2562 ]    
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในช่วงฤดูร้อน  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
ขอเชิญร่วมงาน เวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 11 เม.ย. 2562 ]   
 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2562  [ 10 เม.ย. 2562 ]   
 
การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวชุมชนในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  [ 9 เม.ย. 2562 ]   
 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 9 เม.ย. 2562 ]   
 
การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน  [ 9 เม.ย. 2562 ]   
 
การตรวจจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
   1     (2)     3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 551