กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
แนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น เพิ่มเติม  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
การกำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
การนำวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจนาดเล็ก PM 2.5  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
การสนับสนุนการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562  [ 5 เม.ย. 2562 ]   
 
การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 4 เม.ย. 2562 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 551