กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
อต 0037.5 / 388 รายละเอียดการโอนเงินให้แก่ อปท. เงินเดือน/ค่าจ้าง เงินสิทธิประโยชน์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำ ค่าเงินเดือนครูและค่าจ  [ 19 เม.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3 / ว1704 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  [ 19 เม.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3 / 361 ขอเชิญนายกเทศมนตรีและนายก อบต. เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีและนายก อบต. เป็นอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริก  [ 17 เม.ย. 2555 ]   
 
"โครงการคนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด"(Mahadthai Self-Cleaning)  [ 17 เม.ย. 2555 ]   
 
การจัดตั้งชมรม To Be Number One และการสมัครสมาชิก To Be Number One  [ 17 เม.ย. 2555 ]   
 
(ที่ อต 0037.2/ 368) ขอให้ อบต.ชัยจุมพล, อบต.งิ้วงาม, อบต.บ้านแก่ง และอบต.คอรุม กรอกแบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต. (แบบประเมินฯ  [ 12 เม.ย. 2555 ]   
 
(ที่ อต 0037.2/ 368) ขอให้ อบต.ชัยจุมพล, อบต.งิ้วงาม, อบต.บ้านแก่ง และอบต.คอรุม กรอกแบบประเมิน อบต. เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งปลัด อบต.  [ 12 เม.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3 / ว1542 การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี  [ 12 เม.ย. 2555 ]   
 
อต 0037.3 / ว7 โครงการคนมหาดไทย ปลอดยาเสพติด  [ 12 เม.ย. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     538      539      540     (541)     542      543      544     ....หน้าสุดท้าย >> 551