กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


นายไพฑูรย์ อินจ๋อย
ประธานสภา อบต.น้ำพี้
 


นายลออง ปานทอง
รองประธานสภา อบต.น้ำพี้


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
เลขานุการสภา อบต.น้ำพี้
 
 


นายทรง ดีเพ็ชร
สมาชิกสภาฯ ม.1


นายธงชัย ขอบคุณ
สมาชิกสภาฯ ม.1


น.ส.สมทรง โนฟอง
สมาชิกสภาฯ ม.2


นายสงกรานต์ จันทร์สว่าง
สมาชิกสภาฯ ม.3


นางยุพเรศ สีนวนคำ
สมาชิกสภาฯ ม.4


นายสุวิทย์ เรือนไสว
สมาชิกสภาฯ ม.4