กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


นายไพฑูรย์ อินจ๋อย
ประธานสภา อบต.น้ำพี้
 


นายลออง ปานทอง
รองประธานสภา อบต.น้ำพี้


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
เลขานุการสภา อบต.น้ำพี้
 
 


นายสมบูรณ์ มาตรรักชาติ
สมาชิกสภาฯ ม.5


นายเสน่ห์ อ๊อดกัน
สมาชิกสภาฯ ม.5


นายศรีไพร สุ่มพุ่ม
สมาชิกสภาฯ ม.6


นายเพชรแววดาว มียา
สมาชิกสภาฯ ม.8


นายจีรพันธ์ บุตรเขียว
สมาชิกสภาฯ ม.8


นายสุภาพ เพชรบุญมี
สมาชิกสภาฯ ม.9