กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ  
 

        องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ จัดทำโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิและทำให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
        ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 10 ตุลาคม 2561 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ ในวันและเวลาราชการ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5582 6048 ต่อ 101

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 13.29 น. โดย คุณพิรดา สีสมุดคำ

ผู้เข้าชม 59 ท่าน