กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการ จัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน - กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1471 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 5 เม.ย. 2562
ข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1431 5 เม.ย. 2562
เร่งรัดการจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1458 5 เม.ย. 2562
การประชุมส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ประเทศไทย และกิจกรรมรณรงค์วันจักรยานโลก ครั้งที่ 2 กสธ. มท 0819.2/ว1463 5 เม.ย. 2562
ขอเชิญส่งบทคัดย่อนำเสนอผลงาน การประชุมการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1462 5 เม.ย. 2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1460 5 เม.ย. 2562
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1437 4 เม.ย. 2562
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว1433 4 เม.ย. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 4 เม.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1379 4 เม.ย. 2562
แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1378 4 เม.ย. 2562
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1425 4 เม.ย. 2562
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1386