กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 

การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณี ลจป. ถึงแก่กรรม)


การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลจป.


การโฆษณาด้วยการปิด


การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ)


การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)


การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่


การแจ้งขุดดิน


การชำระภาษีป้าย


การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

 
   1     (2)     3