กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นางสาวสุภัค พันแพง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวรเมษ ติปาสะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางรัญนะธี ใจใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายบุรินทร์ พลทองเติม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายศุภณัฐ อินทะเรืองรุ่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวจุฑามาศ คำแสน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาววิภารัตน์ ชังฉิ่ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน