กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นางอรัญญา พรหมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางวันวิสา เงื่องจันทร์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางเกศริน คุ้มไกรสร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวชลดา ละสอน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางกัญญาณัฐ คำพรม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวกานต์พิชชา อินทะเรืองรุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนิฐิรา มีแก้วแกม
พนักงานจ้างทั่วไป