กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


ว่าที่ ร.ต.จิตตการ อุปหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้
 
 


นายวินัย กุลทิพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวอรสา วัฒนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวสุขหรรษา เหล่าหมวด
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางพรชนก ครุธแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสมศักดิ์ นิติการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานช่างประปา


นายนิรันด์ คำสด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า